Algemene Voorwaarden van Huidinstituut Agnes-Webshop

Artikel 1. DEFINITIES

Ondernemer: Huidinstituut Agnes en Huidinstituut Agnes-Webshop, gevestigd te Vlaardingen.

Opdrachtgever: hierna ook te noemen: Klant, Consument: de natuurlijke persoon of een persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst (op afstand) aangaat met de ondernemer

Dienstverleners: schoonheidsspecialisten, medewerkers welke zijn verbonden aan Huidinstituut Agnes of werken in opdracht van.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 

Artikel 2. IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMING

Huidinstituut Agnes
Winkelhoeve 6
3137 RP Vlaardingen

010-4713124
06-20917792
e-mail: info@huidinstituutagnes.nl
e-mail: info@huidinstituutagnes-webshop.nl

U kunt mobiel bellen van maandag t/m zaterdag tussen 09.00 en 18.00 uur.

KvK nummer: 24350827
BTW identificatienummer: NL001572025B74

 

Artikel 3. TOEPASBAARHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten tussen Huidinstituut Agnes/ Huidinstituut Agnes-Webshop, de schoonheidsspecialisten die verbonden/werkzaam zijn bij Huidinstituut Agnes, (verder: dienstverleners) en de opdrachtgever.

2. Alle door de dienstverleners gedane aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend en incl. BTW, indien niet anders is aangegeven.

3. Buiten toepassing laten of afwijken van de algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.

4. Door het accepteren van een aanbieding, sluiten van een overeenkomst met de dienstverleners, dan wel het doen van een bestelling verklaart de opdrachtgever bekend te zijn met deze algemene voorwaarden en verklaart hij tevens deze onvoorwaardelijk goed te keuren.

5. Indien de opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert laat hij die uitdrukkelijk buiten toepassing bij het aangaan van onderhandelingen en/of sluiten van een overeenkomst met de dienstverleners van Huidinstituut Agnes (-Webshop).

 

Artikel 4. HET AANBOD

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarde geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

-De prijs inclusief belasting.

-De eventuele kosten van aflevering.

-De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn.

-Het al dan niet toepassen van het herroepingsrecht.

-De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

-De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert.

-De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand worden berekend indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand op een andere grondslag dan het reguliere basistarief liggen.

-Of de overeenkomst na totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is.

-De manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen.

-De eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten.

-De gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze

 gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen.

 

Artikel 5. WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN

Huidinstituut Agnes is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.

 

Artikel 6. DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager meesturen:

-Het e-mail adres van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan.

-De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van herroepingsrecht.

-De informatie over bestaande service na aankoop en garanties.

-De verzendgegevens met aanvullende benodigdheden, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst.

-De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten. In geval van duurtransactie is deze bepaling slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 7. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1. Huidinstituut Agnes bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.

2. Een overeenkomst met de dienstverleners van Huidinstituut Agnes bestaat pas indien dit is vastgelegd in de agenda of schriftelijk is bevestigd aan de opdrachtgever. Bij het online maken van een afspraak, behoudt Huidinstituut Agnes zich het recht voor, de afspraak eerst goed te keuren, ondanks het verkrijgen van een automatische online bevestiging.

3. Dienstverleners van Huidinstituut Agnes zullen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4. Dienstverleners van Huidinstituut Agnes hebben het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, indien dienstverleners dit voor een goede uitvoering van de overeenkomst wenselijk oordeelt.

5. De opdrachtgever zorgt er voor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan dienstverleners worden medegedeeld.

 

Artikel 8. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dien overeenkomstig aanpassen.

2. Dienstverleners van Huidinstituut Agnes zullen zoveel als redelijkerwijs mogelijk de opdrachtgever inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de overeenkomst.

 

Artikel 9. AFSPRAKEN

1. De opdrachtgever is gehouden om zijn verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur van tevoren aan dienstverleners van Huidinstituut Agnes gemeld te hebben dat de geplande diensten niet kunnen worden uitgevoerd. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt (bijvoorbeeld door het niet op tijd op de afspraak verschijnen) zijn de dienstverleners van Huidinstituut Agnes gerechtigd om het honorarium voor de behandeling aan de klant te berekenen, behoudens in het geval de opdrachtgever kan aantonen dat er sprake is van een overmacht situatie (overlijden, werkstaking, vervoer, ongeluk of ziekte) of tenzij anders is overeengekomen.

2. Indien de opdrachtgever meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in het huidinstituut komt, mogen de dienstverleners van Huidinstituut Agnes de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd aankomen in Huidinstituut Agnes kunnen de dienstverleners van Huidinstituut Agnes de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen.

3. Huidinstituut Agnes moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de klant melden. Behoudens in het geval de dienstverlener kan aantonen dat er sprake is van een overmacht situatie (overlijden, werkstaking, vervoer-ongeluk of ziekte) of tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 10. DE PRIJS

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd. Behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven of tussentijdse prijsverhoging door de leverancier. De in het  aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

2. Door de dienstverleners van Huidinstituut Agnes opgegeven nieuwe prijsberekening en voorwaarden van de aanbieding treden in plaats van de voorgaande. Ieder jaar wordt voor 1 januari de prijsverhoging toegepast, deze is vindbaar op onze prijslijst en online op de website. Het is mogelijk de gemaakte overeenkomst(en) alsnog te beëindigen voor 1 januari.

3. De dienstverleners van Huidinstituut Agnes zijn gerechtigd de kosten van extra werkzaamheden aan de opdrachtgever/klant in rekening te brengen, tegen de alsdan geldende tarieven.

4. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium per behandeling of verrichting overeenkomen. Het vaste honorarium is incl. BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

5. Indien geen vast honorarium als bedoeld in lid 4 is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijke gemaakte uren, vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief, hetzij, indien geen specifiek uurtarief is overeengekomen, vermenigvuldigd met het gebruikelijk door de dienstverleners gehanteerde uurtarief. Eventuele kostenramingen zijn incl. BTW.

6. Tenzij anders is overeengekomen omvat het honorarium nog niet de kosten van de te gebruiken producten.

 

Artikel 11. LEVERING, UITVOERING EN IN ONTVANGSTNEMING

1. Afgeleverde goederen blijven, totdat volledige betaling daarvan door Huidinstituut Agnes is ontvangen, eigendom van Huidinstituut Agnes.

2. De goederen zijn vanaf het moment dat zij Huidinstituut Agnes hebben verlaten voor risico van de opdrachtgever.Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3. De opdrachtgever zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen. En de dienstverlener bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

4. Als plaats van levering geldt het adres dat de opdrachtgever aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.

 

Artikel 12. VERZENDING

1. Indien de betaling van de klant voor 15.00 uur binnen is bij de onderneming, zal diezelfde dag de bestelling nog verzonden worden. De bestelling zal niet eerder worden verzonden wanneer de betaling bijgeschreven is t.g.v. Huidinstituut Agnes-webshop.

2. Bij ontbreken van product in de voorraad van de ondernemer, wordt de bestelling bij de leverancier geplaatst. Bij binnenkomst van de producten zal de onderneming zo spoedig mogelijk de bestelling gereed maken en verzenden.

3. Het bedrijf zal geaccepteerde bestellingen binnen 1-3 werkdagen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk binnen 3 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

 

Artikel 13. HERROEPINGSRECHT BIJ LEVERING VAN PRODUCTEN

1. Bij aankoop van producten heeft de opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangen van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Er zal dus geen sprake zijn van testen van het product.

3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Bij voorkeur door middel van een mail op info@huidinstituutagnes-webshop.nl Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier, welke bij de bestelling is geleverd. Binnen de geldende 14 dagen dient de consument het product aan de ondernemer retour te sturen, inclusief alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking. Indien nodig dient de consument te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. 

4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit. 

 

Artikel 14. KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van een eventuele retourzending voor rekening van de consument.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 werkdagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de consument

 

Artikel 15. BETALING

1. Huidinstituut Agnes vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in het instituut d.m.v een folder/prijslijst en in de webshop. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

2. Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen direct na afloop de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen. Dit wordt voldaan middels pin in het huidinstituut en per I-deal of per bank overschrijving in de webshop. Tenzij anders mondeling is overeengekomen, u heeft dan per mail de bon op afbetaling ontvangen.

3. Tenzij betaling anders is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen zeven dagen na factuurdatum op het door dienstverleners aangegeven giro-/bankrekeningnummer. Na ommekomst van de termijn van zeven dagen is de klant zonder ingebrekestelling in verzuim en is de klant de wettelijke rente, vermeerderd met 2%, aan Huidinstituut Agnes verschuldigd.

4. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

5. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 16. INCASSO KOSTEN

1. Indien de klant in verzuim is, komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15%  van het door opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 150,00 en met dien verstande dat indien de werkelijke kosten hoger zijn, deze voor rekening van de klant zijn.

2. De klant is voorts aan dienstverleners de in rechte te maken kosten verschuldigd, indien de klant in rechte geheel of grotendeels in het gelijk wordt gesteld.

3. Verrekening, en elke opschorting van de betalingsplicht van de klant is niet toegestaan.

4. De boekhouding van Huidinstituut Agnes is bindend voor de klant, behoudens tegenbewijs door deze.

 

Artikel 17. CONFORMITEIT EN GARANTIE

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of  bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen  en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

3. Huidinstituut Agnes geeft de klant één week (7 dagen) garantie op de behandeling en (14 dagen) op de producten. Deze garantie vervalt indien:

- De cliënt andere producten dan de door de (medisch) schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt
- De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
- De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
- De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

 

Artikel 18. GEHEIMHOUDING EN PRIVACY

1. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie van medische aard is in ieder geval vertrouwelijk in de zin van dit artikel.

2. De klant voorziet de dienstverleners van Huidinstituut Agnes vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de (medisch) schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Huidinstituut Agnes neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in een geautomatiseerd systeem. Huidinstituut Agnes behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Privacy verklaring van Huidinstituut Agnes (Webshop).

 

Artikel 19. AANSPRAKELIJKHEID

1. De aansprakelijkheid van dienstverleners zijn beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van dienstverlener wordt uitbetaald.

2. Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van dienstverlener beperkt tot het bedrag van het verschuldigd honorarium en, bij opdrachten met een langere looptijd, verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorarium.

3. Schade ten gevolge van of samenhangend met tijdverlies van opdrachtgever en/of niet tijdige uitvoering van de overeenkomst zal nimmer voor vergoeding in aanmerking komen.

4. Dienstverleners van Huidinstituut Agnes zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat dienstverleners zijn uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

5. Huidinstituut Agnes is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar Huidinstituut Agnes.

6. Huidinstituut Agnes heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

7. Huidinstituut Agnes meldt diefstal altijd bij de politie.

8. De klant behoort zich in Huidinstituut Agnes behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaardbare normen. Indien de consument na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Huidinstituut Agnes het recht de klant de toegang tot Huidinstituut Agnes te weigeren zonder opgaaf van rede.

 

Artikel 20. KLACHTENREGELING

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Indien de klant een klacht heeft over de verrichte behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontdekking, schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Huidinstituut Agnes en de behandelde (medisch) schoonheidsspecialiste. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een e-mail (info@huidinstiuutagnes.nl)

4. Huidinstituut Agnes moet de klacht binnen veertien werkdagen adequaat beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien een klacht gegrond is, zal Huidinstituut Agnes de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen of het product omruilen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden en de klant dit schriftelijk kenbaar maakt.

5. Alle rechten van de klant vervallen indien de klant niet uiterlijk binnen een week na uitvoering van de betreffende werkzaamheden een bindend advies als bedoeld in art. 15 aanhangig heeft gemaakt, hetzij een vordering in rechte aanhangig heeft gemaakt.

 

Artikel 21. GESCHILLEN

1. Indien Huidinstituut Agnes en de klant niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klant het geschil voorleggen aan de onafhankelijke geschillen commisie van de ANBOS. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij dit ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter.

2. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

3. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

4. Het staat de klant vrij om het geschil aan de volgens de normale regels aangewezen rechter voor te leggen, indien opdrachtgever het geschil niet aan de Geschillencommisie wenst voor te leggen.

 

Artikel 22. AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALING

1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 23. TOEPASSELIJK RECHT

1. Op alle rechtsverhoudingen gesloten tussen dienstverleners en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Huidinstituut Agnes/ Huidinstituut Agnes Webshop

voor deze, 

Agnes Hemmes

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam d.d. 28 Augustus 2003, gewijzigd op 1-05-2019